Budismo Jodoshu no Brasil - Caio Alberto entrevista o Monge Akiyoshi Oeda


Akiyoshi Oeda é Monge Budista do Templo Jodoshu Nippakuji de Curitiba.


Data: Julho de 2015

Local: Templo Budista Jodoshu Nippakuji em Curitiba/PR


Caio Alberto - Entrevistas no Facebook: